BIP

Obowiązek informacyjny - dane osobowe

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d), e), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego
 w Tychach przy al. Niepodległości 53.

Cel przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie jest wymogiem ustawowym.

Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Poz. 2474, rozporządzenia MKiDN z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
 i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Źródło danych: rejestr PESEL i rejestr mieszkańców.

Okresy przechowywania danych: określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy  dane są przetwarzane na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają one profilowaniu.

Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających
 na realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

Zadania Inspektora Ochrony Danych realizuje N-SERWIS.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.zsm@oswiata.tychy.pl

Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-07-02 19:24:41 Dodanie publikacji zsm


stronę wyświetlono 331 razy Artykuł wyświetlony 331 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.