BIP

Oferty pracy

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualnaDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. F. RYBICKIEGO W TYCHACH
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze od 21 września 2020 r.
STARSZY REFERENT/SAMODZIELNY REFERENT
Szczegółowe wymagania i informacje w załączniku
03.09.2020 r.
_________________________________________________________________________________
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. F. RYBICKIEGO W TYCHACH

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze od 1 października 2019 r.
STARSZY REFERENT/SAMODZIELNY REFERENT
Szczegółowe wymagania i informacje w załączniku
16.09.2019 r.DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. F. RYBICKIEGO W TYCHACH

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SAMODZIELNY REFERENT

27.09.2017

Placówka:

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego

Stanowisko:

Samodzielny referent

Etat:

1/2

Kwalifikacje:

posiada co najmniej wykształcenie średnie mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne, 2-letnie doświadczenie na stanowisku administracyjnym, biegła znajomość przepisów dotyczących ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy - Kodeks pracy, ustawy - o ochronie danych osobowych, biegła znajomość obsługi komputera - zwłaszcza pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych mile widziane doświadczenie w zakresie inwentaryzacji oraz zamówień publicznych

Kompetencje:

zdolności interpersonalne a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu, łatwość przyswajania wiedzy, gotowość do ustawicznego kształcenia, obiektywność w działaniu i ocenianiu, dyspozycyjność, terminowość

Wykształcenie:

świadectwo dojrzałości

Telefon kontaktowy:

32 227 69 29

E-mail kontaktowy:

zsm@oswiata.tychy.pl


 


 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

1.    Nazwa i adres jednostki

Zespół Szkół Muzycznych                                                          

im. Feliksa Rybickiego  w Tychach

al. Niepodległości 53

43-100 Tychy

 

2.    Określenie stanowiska urzędniczego

 Samodzielny referent

 

3.    Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Justyna Długosz - Bieruń

 

4.    Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wszelkie wymogi pod względem merytorycznym i formalnym. Ponadto podczas rozmowy zaprezentowała się jako osoba najbardziej komunikatywna, operatywna i zorganizowana. Posiada doświadczenie w pracy biurowej, potwierdzone referencjami. Bardzo dobrze i sprawnie wykonała zadanie praktyczne, polegające na sporządzeniu poleconego pisma.                                                 

 

 

Tychy, dnia 13 grudnia 2016 r.

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Muzycznych

w Tychach

mgr Tomasz Giedwiłło


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. F. RYBICKIEGO W TYCHACH

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SAMODZIELNY REFERENT

w wymiarze ½ etatu

od 1 stycznia 2017 r.

 

Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw obywatelskich,
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
 2. 2- letnie doświadczenie na stanowisku administracyjnym,
 3. biegła znajomość przepisów dotyczących ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy – Kodeks pracy, ustawy o ochronie danych osobowych,
 4. biegła znajomość obsługi komputera – zwłaszcza pakietu Microsoft Office - oraz urządzeń biurowych,
 5. zdolności interpersonalne a w szczególności komunikatywność, łatwość
  w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. łatwość przyswajania wiedzy, gotowość do ustawicznego kształcenia,
 7. obiektywność w działaniu i ocenianiu,
 8. dyspozycyjność,
 9. terminowość.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt,
 2. prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi uczniów, arkuszy ocen, sporządzanie i wydawanie duplikatów dokumentów zgodnie
  z istniejącymi przepisami,
 3. bieżące załatwianie spraw uczniowskich i rodzicielskich,
 4. obsługa programów: PABS, Muzyk, NABO, OSON
 5. sporządzanie sprawozdań SIO, organizacji roku i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich,
 6. zapisywanie nowych kandydatów do szkoły,
 7. obsługa gości i interesantów dyrektora,
 8. przyjmowanie i rozdział przychodzącej korespondencji (w tym bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej),
 9. rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
 10. wydawanie i prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
 11. sporządzanie bieżących pism na potrzeby szkoły,
 12. systematyczne zapoznawanie się z przepisami dotyczącym prowadzonych przez siebie spraw,
 13. wykazywanie zainteresowania bieżącymi sprawami szkoły w celu właściwego przepływu informacji, a także przekazywanie ich współpracownikom,
 14. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie prawidłowej działalności sekretariatu szkoły,
 15. prowadzenie rejestru praktyk studenckich i ich przechowywanie,
 16. prowadzenie ewidencji wycieczek szkolnych i przechowywanie dokumentacji związanej z wycieczkami szkolnymi oraz wybranymi konkursami.

 

 

Informacja o warunkach pracy:

 1. placówka nie ma podjazdu ani windy,
 2. miejsce wykonywania pracy znajduje się na pierwszym piętrze,
 3. toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w dwóch punktach szkoły,
 4. biurko z nadstawką o wymiarach standardowych.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny i CV,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),
 4. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy, doświadczenie zawodowe i umiejętności,
 5. kserokopie posiadanych referencji i opinii,
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w wypadku kandydata korzystającego z uprawnień zawartych w art. 13a ust. 2 Ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (
  Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 11. dokument określony w przepisach o służbie cywilnej poświadczający znajomość języka polskiego – dotyczy kandydatów niebędących obywatelami polskimi będącymi obywatelami Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 12. oświadczenie o gotowości podjęcia pracy w Zespole Szkół Muzycznych
  im. Feliksa Rybickiego w Tychach z dniem 2 stycznia 2017 r.

 

 

Rodzaj umowy o pracę:

Umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych
im. F. Rybickiego w Tychach, al. Niepodległości 53 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta” w terminie do dnia 2 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. Osoby, które spełnią wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania i będą mogły przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z terminem i miejscem postępowania zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach oraz Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Zespół Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnia naboru bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 32 227 69 29.

 

Tomasz Giedwiłło

Dyrektor

Zespołu Szkół Muzycznych

im. Feliksa Rybickiego  w Tychach

Dokumentacja

załącznik Oferta pracy referenta - 01 01 2015.pdf

załącznik Postępowanie konkursowe.pdf

załącznik Informacja o wynikach naboru - 22 12 2014.pdf

załącznik Oferta pracy referenta - 01.01.2017.docx

załącznik Wyniki wyboru

załącznik Ogłoszenie nabór na wolne stanowisko urzędnicze od 1 października 2019 r.

załącznik Termin postępowania samodzielny refrent/starszy referent

załącznik Informacja o wynikach naboru - 30.09.2019 r.

załącznik Ogłoszenie nabór na wolne stanowisko urzędnicze od 21 września 2020 r.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-09-21 06:38:55 Zmiana publikacji Beata Niesyto
2 2020-09-03 14:07:29 Zmiana publikacji khawrylo
3 2019-09-30 14:19:50 Zmiana publikacji khawrylo
4 2019-09-30 14:19:36 Zmiana publikacji khawrylo
5 2019-09-30 14:19:00 Zmiana publikacji khawrylo
6 2019-09-27 09:16:55 Zmiana publikacji khawrylo
7 2019-09-16 14:20:07 Zmiana publikacji khawrylo
8 2017-09-27 19:15:40 Zmiana publikacji zsm
9 2017-09-27 19:15:02 Zmiana publikacji zsm
10 2016-12-19 13:46:56 Zmiana publikacji zsm
11 2016-11-26 11:55:06 Zmiana publikacji zsm
12 2016-11-26 11:46:51 Zmiana publikacji zsm
13 2014-12-22 22:12:33 Zmiana publikacji zsm
14 2014-12-16 22:43:34 Zmiana publikacji zsm
15 2014-11-17 22:05:43 Zmiana publikacji zsm
16 2014-11-17 22:05:28 Zmiana publikacji zsm
17 2014-11-17 22:02:51 Zmiana publikacji zsm
18 2014-11-17 22:02:24 Zmiana publikacji zsm
19 2014-11-14 10:52:11 Zmiana publikacji zsm
20 2014-11-14 10:47:05 Zmiana publikacji zsm
21 2014-11-14 10:46:56 Zmiana publikacji zsm
22 2012-10-02 22:34:23 Zmiana publikacji zsm
23 2012-10-02 22:33:36 Zmiana publikacji zsm
24 2012-10-02 22:23:53 Zmiana publikacji zsm


stronę wyświetlono 49 razy Artykuł wyświetlony 49 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.